خدمات برنامه نویسی هوشمند سازی آموزشگاه ها

خدمات برنامه نویسی هوشمند سازی آموزشگاه ها

ﻛﻠﻴﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ًﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ؛ ﺭﻭﺍ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻯ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺪﺭﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ یا آموزشگاه ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺳﺖ؟! ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ و آموزشگاه ها ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺼﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ و آموزشگاه ها ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﺭﺳﻪ و آموزشگاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ و آموزشگاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

شرکت فناوری اطلاعات پویاسازان داده های عصر ایرانیان با داشتن کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات در زمینه برنامه نویسی هوشمند سازی آموزشگاه ها می باشد.بنر

:با نصب برنامه بر روی یک وب‌سایت و یا نصب بر روی یک سیستم آموزشگاه
 • می‌توانید دانش‌جویان را با مشخصات کامل، به سادگی ثبت نام نمایید و هر دانش‌جو با شماره دانش‌جویی و رمز عبور خود وارد پنل کاربری خود شده و از برنامه هفتگی، برنامه امتحان و برنامه دروس انتخابی خود مطلع شده و یا پرینت بگیرد. می‌تواند به نمره خود اعتراض کند، معدل خود را ببیند و …
 • می‌توانید مدرسین مختلف را به سادگی تعریف کرده و به هر یک کد و رمز عبور خاص خود را تحویل دهید تا به پنل مدرسین وارد شده و علاوه بر دیدن دوره‌های متعلق به خود، برنامهت دانش‌جویان را وارد نماید و یا به اعتراضات دانش‌جویان رسیدگی کند.
 • می‌توانید مدیران مختلف با سطح دسترسی‌های بسیار جزئی تعریف کنید. (به طور مثال، یک مدیر فقط اجازه تعریف دانش‌جو را داشته باشد. یکی فقط اجازه اعلام برنامه را داشته باشد. یکی فقط اجازه تعیین و چاپ شماره صندلی‌های امتحان را داشته باشد و..)
 • می‌توانید به راحتی دوره‌های مختلف را تعریف کنید، دانش‌جویان هر دوره را با چند کلیک مشخص کنید، برنامهت دانش‌جویان را به جای مدرس وارد نمایید، از برنامهت یک نسخه چاپی برای نصب در بورد تهیه کنید، شماره صندلی‌های روز امتحان را به سادگی تعیین کنید، از شماره صندلی‌ها و مشخصات دانش‌جویان یک نسخه چاپی برای نصب روی بورد تهیه کنید
 • می‌توانید برای مدیران، مدرسین و دانش‌جویان، پیغام‌هایی بگذارید تا در پنل هر یک دیده شود.
 • می‌توانید زبان سیستم را با یک کلیک به انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید.
 • می‌توانید به راحتی، در کل سیستم، به جای “دانش‌جو” از کلمه “دانش‌آموز” و به جای “استاد” از “دبیر” و یا کلمات دلخواه استفاده کنید.
 • و ده‌ها “می‌توانید” دیگر!
 • لیست و ویرایش ترم‌ها
 • افزودن درس جدید
 • لیست و ویرایش کلاس‌ها
 • لیست و ویرایش مدرسین
 • لیست و ویرایش دانش‌جویان
 • لیست و ویرایش دوره‌ها
 • (انتخاب واحد جدید (یعنی یک دانشجو,یک دوره را انتخاب کرده است
 • برنامه درسی و هفتگی
 • ویرایش برنامه
 • مشاهده کارنامه دانش‌جو
 • چاپ شماره صندلی‌ها
 • لیست و ویرایش مدیران
 • تغییر تنظیمات سیستم
 • می‌توانید کارنامه دانش‌جویان را ببیند و چاپ کنید
 • می‌توانید از دانش‌جویان هر دوره، لیست حضور و غیاب برای مدرسین تهیه کنید.
 • می‌توانید بین تمام داده‌های سیستم، با شرایط مختلف، جستجو انجام دهید.
 • افزودن ترم جدید
 • افزودن کلاس جدید
 • افزودن مدرس جدید
 • افزودن دانش‌جوی جدید
 • افزودن دسته‌ای دانش‌جویان
 • (افزودن دوره جدید(دوره یعنی یک درس با استاد مشخص در ترمی مشخص در کلاس مشخص اخذ شده است
 • لیست و ویرایش انتخاب واحدها
 • چاپ لیست حضور و غیاب
 • افزودن نمره جدید
 • لیست و چاپ برنامه
 • اعلام شماره صندلی
 • افزودن مدیر جدید
 • تغییر پیغام‌های سیستم
 • تنظیمات

برخی از مزایای برنامه

 • برنامه به سادگی و با چند کلیک بر روی سایت شما نصب می‌شود
 • برنامه قابلیت اجرا بدون اینترنت (آفلاین) و بر روی یک وب‌سرور را دارد و می‌تواند به عنوان برنامه مدیریت کلاس‌ها در مدرسه یا آموزشگاه نیز به کار گرفته شود