خدمات برنامه نویسی هوشمند سازی مدارس

خدمات برنامه نویسی هوشمند سازی مدارس

مدرسه هوشمند به عنوان يکي از مهمترين مولفه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، يک سازمان آموزشي و پرورشي پويا و يادگيرنده است که در جهت فرآيند يادگيري و بهبود مديريت به صورت نظام يافته بازسازي شده است تا دانش آموزان سطوح مختلف را براي زندگي در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نمايد. يک مدرسه ي هوشمند، به عنوان يک سازمان يادگيرنده، در طول زمان تکامل يافته، و به طور مستمر، کارکنان حرفه اي خود، منابع آموزشي و توانايي هاي اجرايي اش را توسعه مي دهد.بنر

مدرسه هوشمند مدرسه اي است که در آن روند اجراي کليه فرآيندها اعم از مديريت، نظارت، کنترل، ياددهي – يادگيري، منابع آموزشي و کمک آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري، ارتباطات و مباني توسعه آنها، مبتني بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشي و تربيتي پژوهش محور طراحي شده است. مدرسه هوشمند، مدرسه اي است برخوردار از:

  • يادگيري متناسب با تفاوت هاي فردي و پژوهش محور با تأکيد بر توليد دانش
  • معلمان و کارکنان توانمند، متخصص و داراي اشتياق بکارگيري صنعت فاوا
  • زير ساخت توسعه يافته فاوا
  • مديريت نظام يافته يکپارچه رايانه اي در امور آموزشي، پرورشي و پشتيباني
  • امکانات ارتباطي مناسب به منظور حضور بر خط در اينترنت و يا اينترانت
  • تعامل پويا بين عوامل مدرسه، دانش آموزان و اولياي دانش آموزان
بنر

شرکت فناوری اطلاعات پویاسازان داده های عصر ایرانیان با داشتن کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات در زمینه برنامه نویسی هوشمند سازی مدارس می باشد.